8.วิชาเลือกเฉพาะอาชีพที่ 3  ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและองค์ประกอบ/สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแต่องค์ประกอบการนำเสนอ รูปแบบ การคัดสรรวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนการสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคในท้องถิ่นและต่างถิ่น (6 ชั่วโมง)

8.วิชาเลือกเฉพาะอาชีพที่ 3 ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและองค์ประกอบ/สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแต่องค์ประกอบการนำเสนอ รูปแบบ การคัดสรรวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนการสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคในท้องถิ่นและต่างถิ่น (6 ชั่วโมง)

วิชาเลือกเฉพาะอาชีพที่ 3  ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและองค์ประกอบ/สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแต่องค์ประกอบการนำเสนอ รูปแบบ การคัดสรรวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนการสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคในท้องถิ่นและต่างถิ่น (6 ชั่วโมง)

วิทยากร/ผู้นำเสนอ       อ. ศิริเดช ศิริสมบูรณ์


9.วิชาเลือกเฉพาะอาชีพที่ 4 ธุรกิจที่สามารถใช้ความสามารถ ภูมิปัญญา และความชำนาญเฉพาะทางส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจชุมชนมารองรับความต้องการในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น (6 ชั่วโมง)

9.วิชาเลือกเฉพาะอาชีพที่ 4 ธุรกิจที่สามารถใช้ความสามารถ ภูมิปัญญา และความชำนาญเฉพาะทางส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจชุมชนมารองรับความต้องการในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น (6 ชั่วโมง)

วิชาเลือกเฉพาะอาชีพที่ 4 ธุรกิจที่สามารถใช้ความสามารถ ภูมิปัญญา และความชำนาญเฉพาะทางส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจชุมชนมารองรับความต้องการในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น (6 ชั่วโมง)

วิทยากร/ผู้นำเสนอ       ดร. นิรชราภา ทองธรรมชาติ / อ. ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์


10.วิชาเลือกเฉพาะอาชีพ ที่ 5 ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อรองรับในเมืองและชุมชน ด้วยการหาศักยภาพของพื้นที่วัตถุดิบเพื่อให้เกิดธุรกิจชุมชน เช่น การเกษตร ประมง (6 ชั่วโมง)

10.วิชาเลือกเฉพาะอาชีพ ที่ 5 ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อรองรับในเมืองและชุมชน ด้วยการหาศักยภาพของพื้นที่วัตถุดิบเพื่อให้เกิดธุรกิจชุมชน เช่น การเกษตร ประมง (6 ชั่วโมง)

วิชาเลือกเฉพาะอาชีพ ที่ 5 ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อรองรับในเมืองและชุมชน ด้วยการหาศักยภาพของพื้นที่วัตถุดิบเพื่อให้เกิดธุรกิจชุมชน เช่น การเกษตร ประมง (6 ชั่วโมง)

วิทยากร/ผู้นำเสนอ       ผศ. ดร. เอกพงษ์ อินเกื้อ